មួយនៃ Armati ចាប់ផ្តើមគម្រោងសណ្ឋាគារ 5 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ឱ្យ ទស្សនាសណ្ឋាគារនេះដើម្បីមើលឃើញក្បាលម៉ាសីនតឹករបស់យើង.

Armati 310 catalouge រ៉ូប៊ីណែស៊េរីសូមពិនិត្យមើលដូចខាងក្រោម:

http://www.armati.biz/armati-product-catalogue