មួយនៃ Armati ចាប់ផ្តើមគម្រោងសណ្ឋាគារ 5 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ឱ្យ ទស្សនាសណ្ឋាគារនេះដើម្បីមើលឃើញក្បាលម៉ាសីនតឹករបស់យើង.

Armati 548 catalouge រ៉ូប៊ីណែស៊េរីសូមពិនិត្យមើលដូចខាងក្រោម:

http://www.armati.biz/armati-product-catalogue

ភាសាចិនកុកងឺទិស, ញូវយ៉កទទួលបានតំណែងសំខាន់មួយនៅក្នុងបេះដូងនៃក្រុងរូបនេះ។ មើលទន្លេ Hudson, កណ្តាលឧទ្យាននិងជើងមេឃល្បីល្បាញ, ការស្នាក់នៅធំទូលាយរបស់យើងនិងសម្ភារៈប្រណិតលំដាប់ផ្កាយ 5 ដង្ហើមរបស់នឹងទទួលយកទៅឆ្ងាយ។